Rammeplan for barnehagen

Rammeplanen skal bidra til at alle barn over hele landet får et kvalitetsmessig likeverdig barnehagetilbud. Rammeplanen utdyper bestemmelsene i loven, som barnehagens formål, drift og barns medvirkning. Rammeplanen brukes i det daglige arbeidet i barnehagen.

Les hele rammeplanen her.

 

Rammeplanens fagområder

 

Barnehageloven og Rammeplanen legger føringer for innholdet i barnehagen. I Rammeplanen er det definert 7 fagområder, som hvert enkelt dekker et vidt læringsfelt og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse.

 

Fagområdene er en gjennomgående del av barnehagens innhold og vi arbeider med alle fagområdene i større eller mindre grad hver dag.

 

Barn lærer av opplevelser og erfaringer, både i samspill med andre mennesker og med miljøet. Vi styrker barns læring både i formelle og uformelle læringssituasjoner. I barnehagens pedagogiske arbeid ser vi hele hverdagen som en helhet, og ikke bare de tilrettelagte pedagogiske aktivitetene. Hverdagssituasjoner som av- og påkledning, måltider, bleieskift, toalettbesøk, legging/hvilestunder osv. har høyt pedagogisk innhold. Disse hverdagssituasjonene vil, dersom de har god nok kvalitet, utgjøre unike læringssituasjoner for barna. Vi har fokus på å ta oss tid, slik at vi får utnyttet hverdagssituasjonene på en best mulig måte, både med tanke på læring og for å gi barna opplevelser av trygghet og mestring.

 

Lek og medvirkning

Barns rett til lek er forankret i FNs Barnekonvensjon, og FN definerer lek slik:

 

«Lek er enhver oppførsel, aktivitet eller prosess satt i gang, styrt og strukturert av barna selv; den finner sted når og hvor mulighetene oppstår.»

Barns rett til medvirkning er forankret i barnehageloven, kap. II § 3. 

 

«I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet, være et grunnleggende hensyn.»

Leken er den viktigste siden av barnekulturen og skal ha en fremtredende plass i barnehagehverdagen, både ute og inne.

Lek kan ikke forklares ut fra de vi kan observere av aktivitet, men ut fra hvilken opplevelse barna har av den. Det er barnets egen opplevelse av å være i lek som bestemmer om det er en lek eller ikke.

Lek er når barna føler lyst til å gjøre det av egen fri vilje, på eget initiativ, eller når de har lyst til å delta på noe andre inviterer til, fordi de selv vil det. Det er derfor bare de som deltar i leken, som kan si om det er lek eller ikke.

 

Barna leker fordi de har lyst til det selv. De leker fordi det er morsomt å leke, og leken kan gi opplevelsen av noe morsomt, magisk, dramatisk, tragisk, skummelt og spennende. Det er så oppslukende at barna kan glemme både tid og sted.

 

Det er viktig at voksne er bevisst på at det er barnet selv som bestemmer om det er lek eller ikke. Vi må vise respekt for deres lek, og vise at vi forstår hvor viktig leken er for barna. Personalet i barnehagen skal være bevisst på, og vurdere sin egen rolle og deltakelse i barnas lek, slik at vi er en positiv ressurs for barna og deres lek, ved behov.

 

Personalet i barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne, og bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.

 

Når voksne forholder seg til leken på barnas egne premisser får barna erfare at voksne tilpasser seg og har respekt for deres intensjoner. En opplevelse av at "du liker meg, jeg er viktig og det jeg bidrar med betyr noe". Lekent samspill på barnas premisser er en viktig forutsetning for å gi rom for barns medvirkning. 

 

Barna skal ha innflytelse på egen hverdag i barnehagen ved at personalet lytter til det barna sier, prøver å tolke deres nonverbale språk, samt er observant i forhold til det de uttrykker i handling, slik at deres meninger og signaler blir tatt på alvor. 

Barna får medvirke i barnehagen spontant ved at deres behov blir møtt når de uttrykker dem, og ved at hverdagen, aktiviteter, tema og arrangementer er tilpasset barnas forutsetninger, behov og interesser.

 

Barna skal oppleve at personalet ser på dem som kompetente medmennesker. Individer med følelser, tanker og meninger; som fullverdige mennesker i det livet de lever som barn, her og nå.

 

Lenker:

NDLA

Rammeplan

Barn som subjekt

UDIR kompetansepakke - lek i barnehagen

Foreldresamarbeid

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» (Barnehageloven §1).

 

For at barna skal ha en best mulig hverdag er det helt sentralt med et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Et godt samarbeid preges av gjensidig respekt, åpenhet og tillit. Foresatte skal føle seg trygge på at barna deres får delta i et fellesskap som gjør dem godt, og at de blir sett og ivaretatt på en omsorgsfull og respektfull måte.

Foresatte i Bitehagen har mulighet til deltakelse gjennom den daglige kontakten, foreldremøter, foreldresamtaler, ekstra samtaler ved behov og gjennom å være med i styret, SU eller FAU.

Aller viktigst er den daglige kontakten ved levering og henting i barnehagen.

Foreldrerådet

 

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

FAU –

foreldrerådets arbeidsutvalg

På årsmøtet velger foreldrerådet sitt arbeidsutvalg (FAU) bestående av 6 foresatte. Disse sitter for minst ett år av gangen. To av disse representantene sitter i SU.

SU - 

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ med representanter likt fordelt fra FAU, personalet og eierstyret. SU skal ha innsikt i driften ved å få forelagt saker om barnehagens innhold og virksomhet, som budsjett og driftsendringer. SU vedtar barnehagens årsplan.

Styret

På årsmøtet velger foreldrerådet representanter til styret, bestående av 6 foresatte. Disse sitter for minst ett år av gangen. To av disse representantene sitter i SU.

Andelslaget ledes av styret, som er andelslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen.

Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Tilvenning i barnehagen

Rammeplanen sier at:

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn."

 

I Bitehagen forventer vi at foreldre setter av minimum 5 dager til tilvenning på småbarnsavdeling, og 4 dager på storbarnsavdeling. Da får barnet mulighet til å bli kjent med personalet, rutinene og de andre barna på avdelingen med en forelder til stede som en trygg base. Tilvenningsdagene bruker vi på å bli godt kjent med barnet og familien, og dere blir kjent med oss. Dette er med på å legge grunnlaget for en trygg og god start i barnehagen og et godt foreldresamarbeid videre. Tilvenningen blir tilpasset barnets behov og dagsrytme.

I Bitehagen startet vi med gruppetilvenning og foreldreaktiv tilvenning i 2016 og har god erfaring med dette.