Velkommen til Bitehagen Barnehage!

Bitehagen barnehage SA er en privat foreldre eid barnehage som ligger i landlige omgivelser mellom Spikkestad og Røyken.

Vi har fire avdelinger, flott uteområde, nærhet til skog og fine turområder, egen minibuss og engasjerte voksne.

Natur og robuste barn - fokusområdene våre i 2024/2025

Vi ønsker å gi barna i Bitehagen barnehage gode opplevelser både inne og utenfor barnehagen - Opplevelser som berikes gjennom vennskap, trivsel og læring.

Les mer om fokusområdene våre her.

 

Relasjonsarbeid - EQ barnehage

Bitehagen barnehage jobber for å bli en EQ-barnehage.

En EQ-barnehage har fokus på personalets relasjonskompetanse, der personalet utvikler og vedlikeholder sine evner til å møte barn med undring og anerkjennelse gjennom hele barnehagedagen.

Les mer om EQ barnehage her

 

Partnerbarnehage

Bitehagen barnehage samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som en partnerbarnehage.

Vi tar i mot barnehagelærerstudenter deres i praksisperioder. Dette er bidrar til stadig faglig påfyll og fornyelse i barnehagen vår, det blir en gjensidig kompetanse- og kunnskapsutvikling mellom studentene og personalet.

Sammen med USN har vi et mål om at barnehagelærerutdanningen skal være attraktiv, relevant og holde høy kvalitet.

 

 

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Om barnehagen

Bitehagen barnehage er en privat foreldre eid barnehage i Asker kommune, bygget av Trygge barnehager i 2000. Barnehagen drives etter ideelt formål, der ingen tar ut utbytte og eventuelt overskudd blir investert i barnehagen. Barnehagen er registrert i Brønnøysundregistrene som et SA, og det velges et styre med representanter fra foreldregruppen. Alle som har barn i Bitehagen barnehage er medeiere.

 

Barnehagen har et stort uteområde og ligger landlig til midt mellom Spikkestad og Røyken sentrum, med et godt togtilbud for pendlere til Asker og Oslo. Vi har busstopp ved veien og marka innen kort gåavstand. Barnehagen har egen minibuss som gir oss den bevegelsesfriheten vi trenger for å oppleve små og store eventyr både i  og utenfor nærmiljøet. Med minibussen kommer vi oss til biblioteket, skøytebanen, sjøen, bondegården og mange andre steder. 

 

Vi har fire veldrevne avdelinger og en engasjert personalgruppe med blant annet 5 barnehagelærere på 4 avdelinger. Vi har fokus på sunn og god mat, en dag i uken får vi tilkjørt sunn og god varmmat fra Barnehagematen og en dag i uken lager avdelingene varm lusj.

 

 

Slik finner du oss
Bitehagen ligger midt mellom Spikkestad og Røyken med kort avstand både til buss og tog. 

Adresse: Bitehagen 10, 3440 Røyken.

 

Priser i Bitehagen Barnehage SA
Bitehagen barnehage følger den offentlig regulerte maksprisen som pr. 01.01.2023 er 3000,- pr. måned for en fulltidsplass. I tillegg kommer kostpenger på 420,- pr. måned, som inkluderer brødmåltider, to varme måltider i uka, frukt og melk.

 

Åpningstid

Mandag til fredag

Kl. 07.00-17.00

 

Vi holder stengt i romjulen, onsdag før påske og uke 28, 29 og 30 (sommerferie).

 

Vedtekter

Vedtekter for barnehagen finner dere her

 

Årsplan

Barnehagens årsplan kan du lese her

Foreldresamarbeid

 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» (Barnehageloven §1 Formål).

 

For at barna skal ha en best mulig hverdag er det helt sentralt med et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Et godt samarbeid preges av gjensidig respekt, åpenhet og tillit. Foresatte skal føle seg trygge på at barna deres får delta i et fellesskap som gjør dem godt, og at de blir sett og ivaretatt på en omsorgsfull og respektfull måte.

Foresatte i Bitehagen har mulighet til deltakelse gjennom den daglige kontakten, foreldremøter, foreldresamtaler, ekstra samtaler ved behov og gjennom å være med i styret, SU eller FAU.

Aller viktigst er den daglige kontakten ved levering og henting i barnehagen.

 

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 

FAU – foreldrerådets arbeidsutvalg

På årsmøtet velger foreldrerådet sitt arbeidsutvalg (FAU) bestående av 6 foresatte. Disse sitter for minst ett år av gangen. To av disse representantene sitter i SU.

FAU sin oppgave er å fremme fellesinteresser og bidra til et godt barnehagemiljø.

 

SU

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ med representanter likt fordelt fra FAU, personalet og eierstyret. SU skal ha innsikt i driften ved å få forelagt saker om barnehagens innhold og virksomhet, som budsjett og driftsendringer. SU vedtar barnehagens årsplan.

 

Styret

På årsmøtet velger foreldrerådet representanter til styret, bestående av 6 foresatte. Disse sitter for minst ett år av gangen. To av disse representantene sitter i SU.

Andelslaget ledes av styret, som er andelslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen.

Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Tilvenning i barnehagen

I Bitehagen forventer vi at foreldre setter av minimum 5 dager til tilvenning på småbarnsavdeling, og 4 dager på storbarnsavdeling. Da får barnet mulighet til å bli kjent med personalet, rutinene og de andre barna på avdelingen med en forelder til stede som en trygg base. Tilvenningsdagene bruker vi på å bli godt kjent med barnet og familien, og dere blir kjent med oss. Dette er med på å legge grunnlaget for en trygg og god start i barnehagen og et godt foreldresamarbeid videre. Tilvenningen blir tilpasset barnets behov og dagsrytme.

I Bitehagen startet vi med gruppetilvenning og foreldreaktiv tilvenning i 2016 og har god erfaring med dette.