Vår visjon - Naturligvis

Alle barn i Bitehagen skal ha en trygg og innholdsrik hverdag, slik at de kan utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. Barna skal få være seg selv, og samtidig gi plass til andre. Vi tilbyr opplevelser, turer i naturen og voksne som er gode på relasjoner og omsorg.

Bitehagen barnehage - Det naturlige valget.

 

Fokusområder

Natur

Hos oss står lek i naturen sentralt. Gjennom leken vil barna kunne tilegne seg kunnskap om naturen, uten kanskje selv å være bevisst på akkurat det. Det vil kunne gi dem en nærhet til naturen som kan påvirke dem til å ville ta vare på naturen og miljøet de vokser opp i. Ulike studier viser også at det er mindre konflikter mellom barn og mindre støy når de leker ute. De mulighetene naturen gir stimulerer også til fantasi og kreativitet (KD, 2006). Naturen serverer et mangfold av muligheter og har i tillegg utfordringer for alle. Naturen gir derfor grunnlag for gode mestringsopplevelser, uansett alder og forutsetninger.

Vi har et stort uteområde med varierte leke- og bevegelsesmuligheter. Rett utenfor gjerdet har vi «Lilleskogen» som brukes aktivt, og vi har fine turmuligheter i nærmiljøet. Vi har også en minibuss som gir oss mulighet til å utforske steder utenfor barnehagens nærområde.

 • Barna i Bitehagen skal få være mye ute i all slags vær og få opplevelser og erfaringer med de ulike årstidene
 • Vi tar oss tid til å være nysgjerrige sammen med barna og er til stede som gode rollemodeller. Vi utforsker og undrer oss sammen om det vi ser rundt oss
 • Vi utnytter de fine turmulighetene i nærmiljøet og den tilgjengeligheten minibussen gir oss
 • På tur: Selve turen er et mål i seg selv

Relasjoner

Alle barna skal møte trygge voksne som er relasjonsbyggere med barna fra første dag i Bitehagen og ut deres barnehagetid. Det er alltid den voksne som har ansvar for å skape relasjonen. Det betyr at vi voksne har et ansvar for å:

 • være ærlige og møte barna der de er her og nå
 • anerkjenne barnas følelser, sette ord på det som skjer i situasjonen og lytte til barna
 • stille åpne spørsmål for å få barna til å reflektere selv rundt situasjonene de står i
 • bruke personlig språk slik at barna vet hva vi ønsker av dem; «Jeg vil at du …»
 • være tydelige voksne som setter grenser

Bitehagen barnehage jobber for å bli en EQ-barnehage. En EQ-barnehage har som visjon å fremme barnas emosjonelle intelligens (EQ) og dermed styrke deres språkutvikling og evne til relasjonsbygging (mer info finner du her: https://eqi.no/eq-barnehage/).

Robuste barn

Livsmestring er et begrep i Rammeplanen som blant annet handler om at «barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser» (R17:11).

Den danske Psykologen Per Schultz sier at «barn må ha indre struktur og et indre kompass for å klare seg godt og navigere i et samfunn som stiller høye krav til individet». Dette betyr at vi voksne har et ansvar for å:

 • gi barna nærvær og trygghet
 • møte barna i følelsene sine uten å frata dem ansvaret for eget liv
 • styrke barna gjennom å fastholde normer, verdier og rammer
 • hjelpe barna til å mestre ulike situasjoner på egenhånd, innenfor trygge rammer

For at barn skal bli trygge på seg selv, er det viktig at vi voksne lar barna få eie sine egne følelser, og de trenger at vi speiler og møter disse følelsene. Da vil de forstå sitt eget reaksjonsmønster bedre, og de lærer seg også å forstå hvorfor andre reagerer som de gjør.

Vi er likeverdige, men det betyr ikke at barna alltid skal få det som de vil. Når barn får det som de vil møter de ingen motstand og de har til enhver tid balanse i seg selv. Slik er ikke livet. Barna må lære å takle motstand. I noen situasjoner trenger barna et nei, men da er det viktig å være bevisst hvordan vi sier det. For oss i barnehagen er det viktig at vi tar med oss relasjonen til barnet inn i kommunikasjonen. Det vil være lettere for barna å akseptere et nei når de blir tatt på alvor.

Det er sentralt at vi jobber likt i barnehagen og i hjemmet, og at vi har et tett samarbeid slik at vi legger best mulig til rette for at barna blir robuste.