Vår visjon - Naturligvis

I Bitehagen barnehage er vi opptatt av å bruke naturen som lekearena. Barna møter nye utfordringer, opplever mestring og utvikler trygge relasjoner og vennskap. Vi utforsker og undrer oss sammen.

 

Bitehagen barnehage - Det naturlige valget

 

 

Fokusområder

 

Natur

 

I Bitehagen barnehage står lek i naturen sentralt. Naturen endrer seg med årstidene, den gir mulighet for undring, og den stimulerer alle utviklingsområdene.

Vi har et stort uteområde med varierte leke- og bevegelsesmuligheter. Rett utenfor gjerdet har vi «Lilleskogen» som brukes aktivt, vi benytter oss av fine turmuligheter i nærmiljøet og bruker minibussen til å dra på lengre turer. Vi er opptatt av at barna får muligheten til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek, samt gode mestringsopplevelser, uansett alder og forutsetninger.

 

Når barn har gode naturopplevelser kan det bidra til at barna blir glade i, og føler tilhørighet til naturen. Når barna føler en slik tilhørighet, er det større sannsynlighet for at de utvikler respekt for naturen og holdninger til å kunne ta vare på den.

 

 • Barna i Bitehagen skal få være mye ute i all slags vær og få opplevelser og erfaringer med de ulike årstidene
 • Vi tar oss tid til å være nysgjerrige sammen med barna, utforsker og undrer oss sammen om det vi ser rundt oss
 • Vi utnytter de fine turmulighetene i nærmiljøet og den tilgjengeligheten minibussen gir oss
 • Selve turen er et mål i seg selv

 

Relasjoner

 

Bitehagen barnehage jobber for å bli en EQ-barnehage (les mer her: EQ Institute).

En EQ-barnehage har fokus på personalets relasjonskompetanse, der personalet utvikler og vedlikeholder sine evner til å møte barn med undring og anerkjennelse gjennom hele barnehagedagen.

 

Vi er opptatt av at alle barna skal møte trygge voksne som er gode relasjonsbyggere. Barn i alle aldre trenger en trygg voksen de kan komme til når de er lei seg, usikre, frustrerte eller trenger støtte, trøst eller hjelp til regulering av følelser. En trygg voksen fungerer som ladestasjon for barnet.

Det er alltid den voksne som har ansvar for å skape relasjonen. Det betyr at personalet har et ansvar for å:

 • være ærlige og møte barna der de er her og nå
 • anerkjenne barnas følelser, sette ord på det som skjer i situasjonen og lytte til barna
 • stille åpne spørsmål for å få barna til å reflektere selv rundt situasjonene de står i
 • bruke personlig språk slik at barna vet hva vi ønsker av dem; «Jeg vil at du …»
 • være tydelige voksne som setter gode grenser

May Britt Drugli sier at «Tidlige, gode relasjoner fremmer trivsel her og nå, gir også det beste utgangspunktet for senere utvikling. Gode relasjoner det beste vi kan utruste barn med, med tanke på at de skal tåle livet.» (omsorgsfulle relasjoner).

 

 

Robuste barn

 

Livsmestring er et begrep i Rammeplanen som blant annet handler om at «barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser» (R17).

 

Den danske Psykologen Per Schultz sier at «Å styrke barnas robusthet vil si å gi dem en indre struktur, en indre tro på at de har en identitet; at de er den samme selv om alt forandrer seg, og gi barnet troen på at det er noe verdt.».

Et robust barn har en trygghet med seg som gjør at det tåler motgang, eller «tåler livet». Når vi jobber bevisst og systematisk med relasjonsarbeid har vi mulighet til å gi barna en robusthet gjennom å:

 • gi barna nærvær og trygghet
 • møte barna i følelsene sine uten å frata dem ansvaret for eget liv
 • hjelpe barna til å mestre ulike situasjoner på egenhånd, innenfor trygge rammer
   

For at barn skal bli trygge på seg selv, er det viktig at vi voksne lar barna få eie sine egne følelser gjennom at vi anerkjenner at alle følelser er riktige for den som føler dem. Det er viktig at barna lærer å kjenne igjen følelsene sine og får hjelp til å regulere seg slik at de både kan stå i egne følelser og tåler andre følelser.